Görme Engelliler

  

AÇIKLAMA 

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca istihdam edilecek olan 6 (altı)Kadrolu Hizmetli alımı için 01/07/2020 Çarşamba gününde yapılan sözlü sınav sonucunda; anılan Yönetmeliğin "Değerlendirme" başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca; merkezi sınav puanının %60’ı ve sözlü sınav puanının %40’ı alınmak suretiyle oluşturulan Nihai Başarı Listesine göre göreve başlatılmaya hak kazanan adayların, 10/07/2020 Cuma gününe kadar Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen ve aşağıda istenilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyen ve görevine başlamayan asil adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar çağrılacak olup, göreve başlatılanların şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler göreve başlatılmayacaktır.

GÖREVE BAŞLATILMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)

Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, askerlik yapmış ise terhis belgesi,

Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır, e-devlet üzerinden alınan kayıt belgeleri de geçerli olacaktır.)

Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel durumunun olmadığına dair yazılı beyanı,

Diploma aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi Kurumumuzca "aslı gibidir" şeklinde onaylanabilecektir.)

Sınav sonucu için tıklayınız.