Görme Engelliler

  

1- AÇIKLAMALAR

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Mütercim olarak çalışmak üzere başvuru yapanların 12/07/2013 tarihinde yapılan uygulama sınavında başarılı olan adaylara 17/07/2013 günü yapılan sözlü sınavı sonucunda; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle oluşturulan Nihai Başarı listesine göre göreve başlatılmaya hak kazanan adayların, 19/07/2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen ve aşağıda istenilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmekte olup, 02/09/2013 Pazartesi günü göreve başlatılacaklardır.

Süresi içerisinde belgesini teslim etmeyen ve görevine başlamayan asil aday yerine yedek aday çağrılacak olup, göreve başlatılanlardan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ile arşiv araştırması sonucu olumsuz olduğu anlaşılanların görevlerine son verilecektir.

2- GÖREVE BAŞLATILMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

a-) 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),
b-) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, askerlik yapmış ise terhis belgesi,
c-) Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır),
d-) Sağlıkla ilgili olarak, görevine devamlı yapmaya engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı,
e-) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği,
f-) Mal bildirim beyanı.

Nihai Başarı Listesi için tıklayınız.