Görme Engelliler

 T.C. Danıştay Başkanlığı’ndan 

1- AÇIKLAMALAR
Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Kadrolu Mühendis olarak çalışmak üzere başvuru yapanların 01/07/2013 Pazartesi günü yapılan uygulama sınavında başarılı olan adaylara 09/07/2013 Salı günü yapılan sözlü sınavı sonucunda; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle oluşturulan Nihai Başarı listesine göre göreve başlatılmaya hak kazanan adayların, 12/07/2013 Cuma gününe kadar Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen ve aşağıda istenilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmekte olup, 15/07/2013 Pazartesi günü göreve başlatılacaklardır. 
Süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyen ve görevine başlamayan asil adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar çağrılacak olup, göreve başlatılanlardan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ile arşiv araştırması sonucu olumsuz olduğu anlaşılanların görevlerine son verilecektir.

2- GÖREVE BAŞLATILMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER;
a-) 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),
b-) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, askerlik yapmış ise terhis belgesi,
c-) Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır),
d-) Sağlıkla ilgili olarak, görevine devamlı yapmaya engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı,
e-) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği,
f-) Mal bildirim beyanı.

Nihai Başarı Listesine göre kazananlara ilişkin liste için tıklayınız.