Görme Engelliler

 T.C. Danıştay Başkanlığı’ndan 

1- AÇIKLAMALAR

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca Sözleşmeli Zabıt Katibi olarak çalışmak üzere başvuru yapanların 28/02/2013 Perşembe günü yapılan uygulama sınavındabaşarılı olan adaylara 18/03/2013 Pazartesi günü yapılan sözlü sınavı sonucunda; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle oluşturulan Nihai Başarı listesine göre göreve başlatılmaya hak kazanan adayların, 29/03/2013 Cuma gününe kadar Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen ve aşağıda istenilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmekte olup, 17/04/2013 Çarşamba günü göreve başlatılacaklardır.

Süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyen ve görevine başlamayan asil adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar çağrılacak olup, göreve başlatılanlardan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ile arşiv araştırması sonucu olumsuz olduğu anlaşılanların görevlerine son verilecektir.

Not: Adayların uygulama sınav puanı Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 11/1-c maddesi uyarınca, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek suretiyle hesaplanarak belirlenmiştir.

2- GÖREVE BAŞLATILMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

a-) 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),

b-) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, askerlik yapmış ise terhis belgesi,

c-) Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır),

d-) Sağlıkla ilgili olarak, görevine devamlı yapmaya engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı,

e-) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği,

f-) Mal bildirim beyanı.