Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

1) AÇIKLAMA;

Danıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Mühendis olarak istihdam edilmek üzere www.danistay.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapan adaylar için yapılan uygulama sınavında başarılı olan adaylara yönelik olarak 29/03/2016 tarihinde yapılan sözlü sınavı sonucunda; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle oluşturulan Nihai Başarı listesine göre göreve başlatılmaya hak kazanan adayların, 25/04/2016 Pazartesi gününe kadar Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen ve aşağıda istenilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya atama onayının tebliğini müteakip yasal süreler içerisinde görevine başlamayan asil adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar çağrılacak olup, göreve başlatılanlardan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ile arşiv araştırması sonucu olumsuz olduğu anlaşılanların görevlerine son verilecektir.

2) GÖREVE BAŞLATILMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

  • 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),
  • Erkek adaylar için askerlik durum beyannamesi,
  • Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv beyannamesi,
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği, (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi Kurumumuzca “aslı gibidir” şeklinde onaylanabilecektir.)
  • Başvuru esnasında sunduğu diğer belgelerin aslı ve fotokopisi

Sonuçlar için tıklayınız.