Görme Engelliler

 Danıştay Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı Duyurusu 

Danıştay Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü emrinde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6ncı maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak belirlenecek atama yapılacak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı kadar aday arasından, Danıştay tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre bir (1) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonuna Yazılım Takım Lideri alınacaktır.

I) BAŞVURU ŞARTLARI

A)GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.)

4. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B)ÖZEL ŞARTLAR

 1. Büyük ölçekli ve en az on bin (10.000) kullanıcısı olan bilgi işlem merkezinde/merkezlerinde en az onbeş (15) yıl çalışmış olmak,
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş (5) yıl yönetici olarak çalışmış olmak,
 3. Yazılım geliştirme konularında en az beş (5) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,
 4. Analiz, tasarımcı olarak, kurumsal bir ortamda en az beş (5) yıl ve on (10) projede görev almış olmak,
 5. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 6. Java teknolojileri ile ilgili eğitim, katılım veya uzmanlık belgelerinden birine sahip olmak,
 7. J2EE ve Web Uygulama Geliştirme teknolojilerine hâkim; JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM(Hibernate, JPA), Spring ve EJB(3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak en az beş (5) proje geliştirmiş olmak,
 8. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyim sahibi olmak,
 9. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
 10. MS SQL Server, Oracle, MySQL veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 11. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
 12. Oracle ve/veya SQL Server ve/veya MySQL veritabanlarının kullanıldığı projelerde uygulama geliştirme deneyimine sahip olmak,
 13. Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve bu alanlarda deneyim sahibi olmak,
 14. Gereksinim analiz ve dokümantasyonuna yönelik teknikler hakkında bilgi sahibi olmak,
 15. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak,
 16. Bilgi Teknolojileri Altyapı servis yönetim metodolojisi (ITIL) sertifikasına sahip olmak,
 17. Project Manegement Professional (PMP) ve/veya AGILE Project Manegement sertifikasına sahip olmak veya Proje Yönetimi eğitimi almış olmak,
 18. Teknoloji entegrasyonları, hızlı problem analiz etme-çözme ve analitik düşünce yeteneğine sahip olmak,
 19. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Tercih Sebepleri;

1-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak,

2-Özel Şartların 1 inci maddesinde belirtilen onbeş (15) yıllık süreyi kamu kurum ve kuruluşlarında geçirmiş olmak.

II) BAŞVURULARIN ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular; Danıştay Başkanlığı kurumsal internet sitesi (www.danistay.gov.tr) üzerinden online olarak 01-05/02/2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, başvurular son gün saat 23:59’da sona erecektir. Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular ile şahsen yapılan başvurular, posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru süreleri içerisinde adayların http://www.basvuru.danistay.gov.tr adresinden sisteme kayıt olarak kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmekte olup, oluşturulan bu hesap kullanılarak yalnızca başvuru süreleri içerisinde başvurular gerçekleştirilebilecektir.

III) SINAV KONULARI, SINAV TARİHİ, SINAVIN ŞEKLİ, SINAV YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Sınav, sözlü şeklinde 16/02/2016 Salı günü Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:149 (Eskişehir yolu 10.KM) Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınav bu ilanın Özel Şartlar kısmında yer alan bölümlere ilişkin konulardan yapılacaktır.

Adayların sözlü sınava gelirken aşağıda yazılı belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir;

 1. Danıştay Başkanlığı kurumsal internet sitesinden temin edilecek başvuru formunun ıslak imzalı çıktısı,
 2. Lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi,
 3. 2014 KPSSP3 puan türünün belirtildiği sonuç belgesi(Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı yetmiş (70) olarak değerlendirilecektir.),
 4. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından(YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerine göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.),
 5. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine dair belge,
 6. Özel şartlarda belirtilen belge ve sertifikalar ile sahip olunan diğer sertifikalar.

IV) DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

Sözlü sınav sonucuna göre yüz (100) tam puan üzerinden yetmiş (70) ve daha fazla puan alan adaylar arasından en yüksek puana sahip olan aday asil ve en yüksek puana sahip olan ikinci aday da yedek olarak belirlenecektir.

V) ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilecekler için belirlenen sözleşme ücret tavanının üç (3) ile çarpımı ile bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, iki (2) katından az olmamak üzere, üç (3) katın altında ücretle sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İlanen duyurulur.