Görme Engelliler

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞINDAN 

1) AÇIKLAMA;

Danıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Garson olarak çalışmak üzere internet üzerinden başvuru yapan adaylar için Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi uyarınca merkezi sınavda (KPSS) alınan puan esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağrılmak suretiyle 28/12/2015 Pazartesi günü yapılan sözlü sınavı sonucunda mezkûr Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca, merkezi sınav puanının %60’ı ve sözlü sınav puanının % 40’ı alınmak suretiyle oluşturulan Nihai Başarı Listesine göre göreve başlatılmaya hak kazanan adayların, 15/01/2016 Cuma gününe kadar Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen ve aşağıda istenilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

Süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya atama onayının tebliğini müteakip yasal süreler içerisinde görevine başlamayan asil adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar çağrılacak olup, göreve başlatılanlardan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ile arşiv araştırması sonucu olumsuz olduğu anlaşılanların görevlerine son verilecektir.

2) GÖREVE BAŞLATILMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

  • 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),
  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, askerlik yapmış ise terhis belgesi,
  • Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır),
  • Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı,
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği, (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi Kurumumuzca “aslı gibidir” şeklinde onaylanabilecektir.)
  • Mal bildirim beyanı.

Nihai Başarı Listesi için tıklayınız.

Sözlü sınav puanınızı görmek için tıklayınız.