Görme Engelliler

 T.C. Danıştay Başkanlığı’ndan 

1- AÇIKLAMA;

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca Kadrolu Zabıt Katibi olarak çalışmak üzere internet üzerinden başvuru yapan adaylar için 27-28/02/2014 tarihlerinde yapılan uygulama (klavye) sınavında başarılı olan adaylara yönelik olarak 12-13-14/03/2014 tarihlerinde yapılan sözlü sınavı sonucunda; Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle oluşturulan Nihai Başarı listesine göre göreve başlatılmaya hak kazanan adayların, 21/03/2014 Cuma gününe kadar Danıştay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen ve aşağıda istenilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmekte olup, 31/03/2014 Pazartesi günü göreve başlatılacaklardır.
Süresi içerisinde belgelerini teslim etmeyen ve görevine başlamayan asil adayların yerine başarı sırasına göre yedek adaylar çağrılacak olup, göreve başlatılanlardan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ile arşiv araştırması sonucu olumsuz olduğu anlaşılanların görevlerine son verilecektir.
Not: Adayların uygulama (klavye) sınav puanı Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 11/1-c maddesi uyarınca, en fazla doğru kelime yazan adayın (177 kelime) yüz tam puan aldığı kabul edilmek suretiyle hesaplanarak belirlenmiştir.

2- GÖREVE BAŞLATILMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER;

  • 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş),
  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, askerlik yapmış ise terhis belgesi,
  • Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (30 gün içerisinde alınmış olmalıdır),
  • Sağlıkla ilgili olarak, görevine devamlı yapmaya engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı,
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği, (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı görülmek suretiyle fotokopisi Kurumumuzca “aslı gibidir” şeklinde onaylanabilecektir.)
  • Mal bildirim beyanı.
  • Daktilo veya Bilgisayar Sertifikasının aslı ve fotokopisi

Kadrolu Zabıt Katibi Nihai Başarı Listesi için tıklayınız.
Sözlü Sınav notunuzu görmek için tıklayınız.