Görme Engelliler

 Güncel Karar Arşivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli memur olarak görev yapan davacıların, şef (Ambar ve Sabit Kıymetler Şefliği, Kadro Atama Şefliği) olarak görevlendirilmeleri üzerine, vekâleten yürüttükleri görevleri için Yüksek Planlama Kurulu tarafından gruplandırılan ve yönetim kurulunca onaylanarak yürürlüğe konulan ücret skalasının ikinci grubunda yer alan şeflere verilen ücret ve özlük haklarından yararlandırılması taleplerinin reddine ilişkin işlemlere karşı açılan davalarda Bölge İdare Mahkemeleri İdari Dava Dairelerince verilen kararlar arasındaki aykırılığın; sözleşmeli personele, istihdamına esas olan hizmet sözleşmesinde belirtilen ücret dışında herhangi bir ücret ödenmesinin mümkün olmadığı, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki (II) sayılı cetvele tabi olarak sözleşmeli personel statüsünde memur olarak görev yapan davacıların, görev yeri ve unvanının değiştiğinden söz edilemeyeceği gibi temel ücret skalasında şef pozisyonuna karşılık gelen ücret ve özlük haklarından yararlandırılabilmelerinin ise ancak yeni bir sözleşme yapılması halinde mümkün olacağı, bu durumda, yeni bir sözleşme ile görev yeri ve unvanı değişmeyen davacıların şefler için belirlenen sözleşme ücreti ve özlük haklarından yararlandırılmasının hukuken mümkün bulunmadığı gerekçesiyle “davanın reddi yolundaki İzmir Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesinin 25/10/2018 tarih ve E:2018/5003, K:2018/4959 sayılı kararı doğrultusunda giderilmesi” yolundaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun E:2020/30, K:2020/21 sayılı kararı.

Tarih: 22 Eylül 2020